۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
کانال های اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها:

پیام رسان تلگرام : https://t.me/ssrcchannel 
پیام رسان سروش : https://sapp.ir/ssrc_tums 
پیام رسان گپ : https://Gap.im/Ssrc_Tums


کانال های اطلاع رسانی تسهیلات بنیاد نخبگان:

پیام رسان تلگرام : https://t.me/bmi_tums 
پیام رسان گپ : https://Gap.im/Bmi_Tums 


کانال های اطلاع رسانی مرکز رشد استعدادهای درخشان:

پیام رسان تلگرام : https://t.me/etdc_tums 
پیام رسان سروش : https://sapp.ir/etdc_tums 
پیام رسان گپ : https://Gap.im/Etdc_Tums 


واحدهای دانشکده ها:

دانشکده پیراپزشکی : pssrc_tums@
 دانشکده توانبخشی : ssrc_rehab@   
 دانشکده پرستاری و مامایی : ssrc_fnm@      
 دانشکده دندانپزشکی : dssrc3@      

مركز المپياد هاي علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران https://t.me/olympiad_tums