۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

 

آئین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

دانلود آیین نامه

 

کمیسیون موضوع مواد 2 و3 آئین‌نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در تاریخ 20/12/86 تشکیل و در خصوص تسهیلات اعطایی به استعدادهاي درخشان، تصمیمات زیر اتخاذ گردید: 

1. امکان شرکت در آزمون ورودي مقاطع بالاتر در رشته‌هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي. 

الف) دانشجویان ترم آخر رشته‌هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي اجازه دارند فقط یک نوبت در آزمون دوره‌هاي تخصصی شرکت نمایند.

ب) فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي که حداکثر 3 ماه بعد از فراغت از تحصیل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را شروع نموده‌اند، مجازند در آزمون‌هاي تخصصی شرکت و در صورت پذیرش در آزمون مکلفند خدمات خود را تا شروع دوره دستیاري ادامه دهند. بدیهی است این گروه، باقیمانده خدمات را پس از فراغت از تحصیل در مقاطع بالاتر انجام خواهند داد.

2. فارغ‌التحصیلان رشته‌هاي پیراپزشکی بدون محدودیت می‌توانند در آزمون‌هاي ورودي مقاطع بالاتر شرکت نمایند. 

3. مشمولین این آئین‌نامه اجازه دارند خدمات موضوع قانون فوق‌الذکر را در مراکز بهداشتی درمانی آموزشی و غیره تحت پوشش وزارت متبوع یا سازمان‌هاي وابسته در شهرهاي غیرمجاز (تهران، تبریز، مشهد، شیراز و اصفهان) انجام دهند. 

تبصره: با عنایت به مفاد تبصره 4 ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، پزشکان عمومی ذکور مکلفند که سال اول خدمات را در مراکز بهداشتی درمانی روستایی انجام دهند. لذا در سال دوم خدمت می‌توانند از امتیازات این بند استفاده نمایند. 

لازم به ذکر است معافیت‌هاي موضوع مصوبه 14/8/84 این کمیسیون در خصوص استعدادهای درخشان به شرح ذیل به قوت خود باقی بوده و مرجع صدور آن کما فی‌السابق دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت می‌باشد.

الف) برگزيدگان آزمون سراسري گروه علوم تجربي با كسب نمره 5/2 انحراف معيار بالاتر از ميانگين (با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور. 

ب) دارندگان مدال طلا، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش‌آموزي. (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

ج) برگزيدگان حائز رتبه‌هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رازي، جشنواره‌هاي‌هاي خوارزمي و جوان‌خوارزمي(در زمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه‌هاي مربوطه. 

د) مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده با تائيد معاونت تحقيقات و فن‌آوري وزارتخانه‌هاي مربوطه.

ه) دانشجويان نمونه‌كشوري گروه پزشكي با معرفي نهاد ذيربط. 

و) 5/2% پذيرفته‌شدگان برتركشوري درهر يك از آزمون‌هاي متمركز جامع علوم‌پايه پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي؛ جامع پيش‌‌کارورزي پزشكي، پذيرش دستيارپزشكي و دندان‌پزشكي (حداقل سه نفر وحداكثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون)

 ز) رتبه‌هاي برتر پذيرفته‌شدگان در آزمون‌هاي ورودي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد وPh.D  به شرح زير: 

- در آزمون‌هاي ورودي كارشناسي ارشد: تا20 نفر پذيرفته شده در هر رشته يك نفر، تا50 نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفر و درصورتي كه تعداد پذيرفته‌شدگان بيش از50 نفر باشد در مجموع سه نفر. 

- در آزمون‌هاي ورودي Ph.D : تا 5 نفر پذيرفته شده در هر رشته يك نفر، تا10نفر پذيرفته شده در هر رشته2 نفر و درصورتي كه تعداد پذيرفته‌شدگان بيش از10 نفر باشد در مجموع 3 نفر.

ح) 1% دانشجويان برتر هر رشته ورودي هر سال تحصيلي دانشگاه و حداقل يك دانشجوي دوره كارداني بامعدل 5/18يا بيشتر، يك دانشجوي مقطع كارشناسي با معدل 18يا بيشتر، براي مقاطع بالاتر معدل17يا بيشتر الزامي است. 

ط) دانشجويان پژوهشگر برجسته به پيشنهاد شوراي استعدادهاي درخشان دانشگاه و تائيد شوراي پژوهشي و دبيرخانه شورا واقع در مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت متبوع.

ي) رتبه‌هاي برتر پذيرفته شده در هر رشته در آزمون نهايي دانشنامه تخصصي: به ازاي20 نفر پذيرفته شده يك نفر، تا 50 نفر پذيرفته شده دو نفر و درصورتي كه تعداد پذيرفته‌شدگان بيش از50 نفر باشد در مجموع سه نفر.