۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

مراحل ثبت و تشکیل انجمن علمی در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

 آیین نامه انجمن های علمی

 فرم ثبت انجمن

۱. متقاضیان ثبت انجمن، ابتدا می بایست فرم ثبت نام را  از سایت دریافت کرده، تکمیل نمایند وهمراه با کپی کارت دانشجویی مسئول و هیات موسس انجمن به خانم مریم حیدری، مسئول انجمن های علمی در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان تحویل نمایند.

۲. پس از تایید سرپرست مرکز، متقاضیان می تواند فعالیت خود را در قالب پیش انجمن شروع نمایند.

۳. مرکز پژوهش های علمی دانشجویان وضعیت انجمن را پس از مشاهده ی فعالیت ها و اخبار انجمن از حالت انجمن تازه تاسیس به انجمن فعال تغییر می دهد.

۴. انجمن ها و پیش انجمن ها می توانند برای بارگذاری اخبار خود در سایت، از خانم مریم حیدری، مسئول اخبار سایت، کد کاربری و پسورد دریافت نمایند.