۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها


مسئولین محترم انجمن های مرکز پژوهش های علمی دانشجویان می بایست در پایان هر فصل،  رزومه انجمن را به روز کرده و فایل نهایی را برای بارگذاری در سایت، به مسئول مربوطه (خانم مریم حیدری) ارایه نمایند.

فرم خام روزمه انجمن