لیست کارگاه ها

کارگاه Pubmed

کویکولوم کارگاه : شهاب رضایی دانلود اسلاید

آماده سازی یک پروپوزال پژوهشی-مرحله مقدماتی

کویکولوم کارگاه : دکتر حیدری دانلود اسلاید

آماده سازی یک پروپوزال پژوهشی-مرحله پیشرفته

کویکولوم کارگاه : دکتر حیدری دانلود اسلاید

COHORT.PPT

کویکولوم کارگاه : دکتر حیدری دانلود اسلاید

Case control

کویکولوم کارگاه : دکتر حیدری دانلود اسلاید

RCT

کویکولوم کارگاه : دکتر حیدری دانلود اسلاید