۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

                                                                             

مربوط به دستورالعمل صدور گواهی‌های کارگاه‌ها

بند اول : تعاریف و انواع گواهی

هر گونه مدرک قابل ارائه به مراکز یا سازمانهای داخلی یا خارجی به طور خاص یا به شکل عام (بدون مقصد خاص) که تأیید کننده سابقه فعالیت یک شخص یا گروه در مرکز (گواهی فعالیت)، شرکت در یک کارگاه، برگزاری کارگاه (توسط یک شخص یا گروه) یا تدریس در کارگاه باشد، گواهی محسوب و از ضوابط زیر پیروی می کند.

بند سوم: گواهی شرکت در کارگاه

ماده الف) شرایط صدور گواهی توسط مرکز:

1-   برگزار شدن کارگاه مربوطه توسط کمیته آموزش مرکز یا یکی از انجمن های مرکز

تبصره 1:  کارگاه های برگزار شده توسط پیش انجمن ها توسط مرکز تأیید نمی شوند.

تبصره 2: حضور در ارائه هاي روتين داخل انجمن ها، مشمول صدور گواهي نمي شوند.

2-   در صورت برگزار شدن کارگاه توسط مرکز یا انجمن ها ، آن کارگاه باید شرایط زیر را داشته باشد:

1-2 : برنامه برگزاری کارگاه از قبل مشخص و به مدیریت اعلام شده باشد.

2-2 : اطلاع رسانی برگزاری کارگاه قبل از برگزاری کارگاه صورت گیرد.

3-2 : سطح علمی کارگاه توسط مرکز قابل تأیید باشد.

4-2 : برگزار شدن کارگاه به تأیید مدیریت مرکز (یا مدیریت انجمن ها) رسیده باشد.

5-2 : کارگاه دارای فرمهای ارزشیابی بعد از کارگاه باشد.

3-   اسم فرد یا افرادی که باید گواهی برای آنها صادر شود ، در لیست افراد حاضر در کارگاه موجود باشد.

 

ماده ب) روند صدور و تأیید گواهی:

1-   گواهی شرکت در کارگاه های مرکز: این گواهی پس از احراز شرایط ماده الف بند 3 توسط بخش اداری مرکز تنظیم و توسط مدیریت مرکز استعدادهای درخشان یا مدیر مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان تأیید و امضاء می شود.

تبصره: در صورت برگزاری کارگاه توسط (یا با همکاری) یک موسسه یا ارگان دیگر برای مرکز، در صورت صلاحدید مدیریت مرکز، گواهی توسط رئیس آن موسسه یا ارگان نیز امضاء و تأیید می شود.

2-      گواهی شرکت در کارگاه های انجمن های پژوهشی مرکز: این گواهی ها پس از احراز شرایط ماده الف بند 3 توسط انجمن مربوطه تنظیم و پس از تأیید و امضاء توسط رئیس آن انجمن، توسط مدیریت مرکز استعدادهای درخشان یا مدیر مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان تأیید و امضاء می شود.

تبصره یک: در صورت صلاحدید و موافقت مدیریت مرکز، تنظیم این گواهی ها نیز می تواند توسط بخش اداری مرکز صورت گیرد.

تبصره دو: در صورت احراز شرایط ماده الف بند ۳ توسط مدیریت و تمایل انجمن مربوطه، گواهی ها می‌تواند صرفاً با تأیید رئیس آن انجمن صادر شوند.

تبصره سه: در صورت درخواست مدیر انجمن مربوطه مبنی بر صدور گواهی ها صرفاً با تأیید رئیس مرکز، درصورت موافقت رئیس مرکز، گواهی ها صرفاً با تأیید و امضای مدیریت مرکز صادر می شوند.

تبصره چهار: در صورت برگزاری کارگاه توسط (یا با همکاری) یک موسسه یا ارگان سوم برای انجمنهای پژوهشی، در صورت درخواست مدیر انجمن و موافقت مدیر مرکز، گواهی توسط رئیس آن موسسه یا ارگان نیز امضاء و تأیید می شود.

3-   در صورت درخواست مسئول کمیته آموزش مرکز (در مورد کارگاه های برگزار شده توسط مرکز) یا مدیر انجمن (در مورد کارگاه های برگزار شده توسط انجمن ها) مبنی بر تأیید گواهی های یک کارگاه توسط یک نهاد سطح بالاتر در دانشگاه (مانند معاونت پژوهشی)، در صورت بالا بودن سطح کیفی کارگاه، بالا بودن امتياز ارزشیابی شرکت کنندگان از کارگاه و موافقت مدیریت مرکز، مرکز تلاش خود را جهت به تأیید رساندن این گواهی ها توسط نهاد سطح بالاتر انجام خواهد داد. بدیهی است تأیید گواهی توسط نهاد سطح بالاتر، منوط به موافقت آن نهاد نیز می باشد.

ماده ج) در صورت درخواست فردی مبنی بر صدور گواهی شرکت در یک کارگاه به شکل نامه به یک مرکز یا سازمان داخلی یا خارجی ، مرکز نامه را با شرایط زیر تنظیم می کند:

1-   شخص باید برای درخواست خود یک نامه خطاب به مدیریت مرکز تنظیم کند .

2-   اسم فرد در لیست افراد حاضر در کارگاه مورد نظر باشد.

3-   درصورت برگزاری کارگاه توسط یک انجمن، باید حضور شخص در آن کارگاه خاص به تأیید مدیریت انجمن نیز برسد (به شکل پاراف و امضاء در پایین درخواست فرد)

4-   کارگاه مورد نظر باید شرایط ماده الف بند 3  را احراز کرده باشد.

نامه با توجه به درخواست فرد یا صلاحدید مدیریت مرکز (یا انجمن مذکور) به شکل مستقیم (در باز يا مهر و موم شده) به خود شخص داده شده یا توسط خود مرکز ارسال خواهد شد