۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها


آيين نامه اجرايی سهميه مازاد (40 امتياز) دستياری تخصصی پزشکی

دانلود آیین نامه

متن مصوبه : 

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي موظف است " آئين‌نامه اجرائي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ، نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره‌هاي تخصصي " را بشرح زير تدوين و پس از توشيح رئيس شورا ابلاغ نمايد :

الف) هماهنگي با مصوبات وآئين‌نامه‌هاي اجرائي كشوري و وزارتي نخبگان ، استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر ؛

ب) شرايط عمومي و اختصاصي 

ج) تعهدات قانوني متناسب 

د) تعيين و تعريف امتيازات ترجيحي و ضوابط و شرايط استفاده از آنها 

مقدمه :

در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري، آرمان هاي سند چشم انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي و اهداف برنامه هاي توسعه، در زمينه استفاده بهينه از ظرفيت هاي علمي نخبگان، استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر، دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اين مصوبه راتهيه و ارائه نموده است. 

آئين نامه موضوع 5 نشست 66 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي (كه از اين پس ، بعنوان آئين نامه نام برده مي شود.) به منظور گسترش مرزهاي دانش با الهام از آموزه هاي متعالي اسلامي، دستيابي به افق هاي مد نظردر چشم انداز بيست ساله ، توسعه علمي ، تقويت انگيزه ها ،ارتقاء مراتب معنوي، ايجاد رقابت سالم و شور و نشاط علمي، گسترش و تعميق پژوهش و مشاركت اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور وطبق موضوع 5 مصوبه نشست 66 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تنظيم   گرديده است .

متن آئين نامه اجرائی :

ماده1-دانشجویان علاوه بر التزام به موازين و شئونات اسلامي و حرفه اي و اخلاق پزشكي، باید شرایط عمومی استفاده از تسهیلات را داشته باشند:

1.دانشجويان سال آخر رشته پزشكي عمومي و فارغ التحصيلان اين رشته تاسن 30 سالگي تمام 

2. دارا بودن حداقل معدل کل 16 

3.نداشتن حكم قطعي در زمينه تخلفات آموزشي، اخلاقي ، انتظامي و قضائي (مراجع مربوطه ) 

تبصره 1: واجدین شرایط مقرر در ماده 1و2 آیین نامه که دارای حکم محکومیت قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت بدوی تخلفات آزمون ها(مبنی بر تخلف آموزشی یا اخلاقی) باشند،مشمول این آیین نامه نخواهند بود.

ماده 2- شرايط اختصاصي داوطلبين استفاده از تسهيلات آئين نامه :

دانشجويان و فارغ التحصيلان پزشكي عمومي كه بر اساس مقررات، قوانين وآئين نامه هاي مصوب و معتبر جاري از مصاديق نخبگان، استعدادهاي درخشـــــان، و استعدادهاي برتر در حيطه هاي آموزشي ، پــــژوهشي، فرهنگي و فوق برنامه ، توانمنديهاي فردي و اجتماعي بشرح زير ارزيابي مي گردند :

1-2 :آموزش  

1-1-2 :  دارندگان رتبه هاي برتر كنكور سراسري

2-1-2:  دارندگان رتبه هاي برتر المپياد هاي معتبر جهاني و كشوري

3-1-2: دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي 

4-1-2: دارندگان رتبه هاي برتر دوره پزشكي عمومي بر اساس معدل كل

2-2: پژوهش 

1-2-2: رتبه هاي برتر در جشنواره هاي معتبر داخلي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه علوم پزشكي :(خوارزمي ، رازي و ...)

2-2-2: چاپ مقالات علمي در مجلات معتبر داخلي و خـــارجي داراي رتبه علمي ـ پژوهشي در زمينه علوم پزشكي (مطابق آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها ...) 

3-2-2: شركت در سمينارهاي معتبرعلمي ـ پزشكي داخل يا خارج از كشور با ارائه پوستريا سخنراني علمي 

4-2-2: ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تأييد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع رسيده باشد.

5-2-2: مجري و همكار طرح‌هاي تحقيقاتی پایان یافته واجد تسویه طرح از سوی دانشگاه در زمینه طرح های  بنيادي ،توسعه اي ، كاربردي و ساير حيطه هاي معتبر پژوهشي در حيطه علوم پزشكي با تأييد دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه يا معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع.

3-2: فرهنگي و فوق برنامه :

1-3-2: برگزيدگان مسابقات بين‌المللي قرآن‌كريم ، احكام ومعارف اسلامي

2-3-2: برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي‌ - هنري – ادبي ـ ورزشي

4-2:توانمنديهاي فردي ـ اجتماعي

1-4-2: كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري

2-4-2: كسب مدرك معتبر زبان هاي خارجي 

3-4-2 : كسب مدرك IT ( در سطح پيشرفته ) با مهارت‌هاي قابل قبول و موردنياز 

4-2-2: سوابق اجرايي و مديريتي ، حضور در اقدامات انسان دوستانه و داوطلبانه، مشاركت فعال در زمينه اقدامات ويـــژه درحيطه علوم پزشكي با محوريت سلامت

ماده 3- نظام امتياز بندي ترجيحي استفاده از تسهيلات آئين نامه 

1-3 : آموزش

امتيازات كليه مشمولان بند 1-2براساس جدول شماره 1 نحوه محاسبه امتيازات آموزشي محاسبه خواهد شد .

2-3- پژوهش

امتيازات كليه مشمولان بند 2-2براساس جدول شماره 2 نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي محاسبه خواهد شد .

1-2-3: درصورت مشاركت افراد در رديف هاي 1 تا 5 جدول شماره 2نحوه امتياز دهي مطابق آئين نامه ارتقا ء اعضاي هيئت علمي مي باشد. 

3-3 - فرهنگی و فوق برنامه 

امتيازات كليه مشمولان بند 3-2براساس جدول شماره 3 نحوه محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه محاسبه خواهد شد. 

1-3-3: برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي ، هنري ، ادبي ، احكام و معارف اسلامي و ورزشي با تائيد معاونت فرهنگي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد . 

2-3-3 مسابقات ورزشي كشوري ، مسابقات معتبري است كه طبق نظر سازمان تربيت بدني اعلام مي‌گردد . 

3-3-3 : مسابقات ورزشي بين‌المللي مسابقاتي است كه در رتبه‌بندي مسابقات بين‌المللي قرار دارد و طبق نظر سازمان تربيت بدني با مشاركت چند كشور برگزار مي‌گردد . 

4-3-امتيازات توانمنديهای فردی، اجتماعی

امتيازات كليه مشمولان بند 4-2براساس جدول شماره 4 (نحوه محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي ، اجتماعي) محاسبه خواهد شد .

1-4-3 نحوه امتياز دهي و ارزشيابي رديف 4 جدول شماره 4 با ارائه سوابق داوطلب توسط شوراي منتخب دانشگاه متشكل از معاونتهاي آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي و فرهنگي ،رئيس دفتر استعدادهاي درخشان ، بررسي و جهت تائيد نهايي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ارسال مي گردد .

تبصره 2: در صورتيكه داوطلب اقدام ويژه اي انجام داده كه از نظر شوراي منتخب دانشگاه حائز امتياز بالاتري از سقف امتيازات منظور شده مي باشد ، پس از تائيد شوراي منتخب دانشگاه و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قابل محاسبه جهت داوطلب خواهد بود . 

5-3- دوره های توانمند سازی علمي نخبگان و استعدادهای درخشان 

يكي ازاهدافي كه پس از شناسايي نخبگان از اهميت خاصي برخورداراست توانمند سازي اين عزيزان در راستاي حل معضلات ملي به منظور تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي مي باشد لذا بدين منظور بسته هاي خاص آموزشي وپژوهشي با محوريت سلامت تدوين مي گردد كه نخبگان و استعدادهاي درخشان پس از آموزش موفق به كسب امتيازات لازم خواهند گرديد.

تبصره 3 : نحوه امتياز دهي و اعتباربخشي وسرفصل هاي بسته هاي آموزشي وپژوهشي براساس نيازهاي كشور با محوريت سلامت و با هماهنگي معاونتهاي مربوطه ، توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي تدوين وابلاغ خواهد گرديد .

6-3- المپيادعلمي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي امتيازبندي ترجيحي مطابق جدول ضميمه مي باشد .

درخصوص المپيادعلمي وزارت بهداشت، اختصاص امتيازات جهت المپيادهاي دانشجويي به شرط مشاركت حداقل 80% دانشگاههاي علوم پزشكي كل كشوربشرح ذيل درآئين نامه مذكورلحاظ گرديده است .

امتياز المپیادهای دانشجویی انفرادی و گروهی

رتبه            امتیاز   

اول             10   

اول             7   

اول            5   

لوح تقدیر     2   

امتيازات ترجيحي رتبه هاي اول ودوم وسوم انفرادي المپياددانشجويي در2حيطه علوم پايه واستدلال باليني درحيطه آموزش ودربقيه حيطه هاي المپياد ، امتيازات ترجيحي رتبه هاي اول، دوم وسوم درحيطه توانمندي هاي فردي واجتماعي فرد(مطابق جدول امتيازات) قابل احتساب مي باشد.

7- 3- پايان‌نامه های دانشجويی 

چنانچه نظام رتبه‌بندي پايان‌نامه‌ها در سطح كشور تدوين و اجرا گردد ، نظام امتياز بندي ترجيحي برگزيدگان توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اضافه خواهد شد. 

8- 3- مسابقات بين المللی قرآن كريم:

هر ساله 2 نفر از كساني كه در قرائت قرآن كريم در مسابقه بين المللي رتبه اول را كسب نموده باشند ، مي توانند بدون كنكور در رشته علوم قرآني وارد دانشگاه گردند يا اگر در دانشگاه باشند بدون امتحان ورودي به يك رشته بالاتر بروند .( طبق مصوبه299 جلسه مورخ 6/11/71 شورايعالي انقلاب فرهنگي) 

ماده 4- تعهدات قانونی استفاده كنندگان از تسهيلات آئين نامه

كليه داوطلبيني كه از مزاياي ادامه تحصيل بر اساس اين آئين نامه برخوردار مي گردند موظف به سپردن تعهد براي انجام خدمات قانوني بعد از فراغت از تحصيل، مشابه پذيرفته شدگان سهميه آزاد ، در مناطقي كه وزارت متبوع تعيين مي نمايد، خواهند بود.

ماده 5- نحوه محاسبه امتيازات ترجيحي مكتسبه توسط مصاديق آئين نامه (نخبگان ، استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر) براي ادامه تحصيل در رشته هاي تخصصي :

1-5: داوطلبين در صورت كسب حداقل 40 امتياز از تمامی حوزه هاي چهارگانه (با رعايت حداقل امتيازات لازم مطابق جدول شماره 5 ) مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي‌باشند .

2-5: داوطلبين واجد شرايط بند 1-5 در صورت كسب حد نصاب 90% نمره قبولي آخرين نفر پذيرفته شده آزاد در آزمون دستياري    مي توانند طبق ظرفيت‌هاي اعلام شده هر سال از امتيازات ترجيحي بهره مند گردند. 

1-2-5: هر دانشگاه داوطلب ، سالانه تعدادي از ظرفيت خود را بصورت مازاد در رشته هائي كه داراي مجوز تربيت دستيار مي باشد، به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعلام مي نمايد. از مجموع اين ظرفيت تا سقف 60 % به استعدادهاي درخشان (مشمول آئين نامه) همان دانشگاه وبقيه به داوطلبين ساير دانشگاهها اختصاص مي يابد.

تبصره4: ظرفيت رشته تخصصي با نظر دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قابل تغيير است . 

2-2-5 : داوطلبين فقط براي يك نوبت مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي‌باشند. 

3-2-5:‌داوطلبيني استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان بشرط كسب حداقل امتياز لازم (40) مي‌توانند بدون شركت درآزمون ورودي در دوره‌هاي MPH (كامل يا پودماني) ثبت‌نام و تحصيل نمايند.

تبصره 5: تعيين ظرفيت و برنامه ريزي توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و با هماهنگي معاونت هاي مربوطه         انجام مي شود .

ماده 6 - پذيرش براساس اين آئين نامه در هر سال بعد از بررسي مدارك داوطلبين در دانشگاههاي محل تحصيل(توسط شوراي منتخب دانشگاه متشكل از نمايندگان معاونتهاي آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي و فرهنگي و رئيس دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه) و ارائه مستندات به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ، برحسب امتيازات مكتسبه و بصورت متمركز انجام خواهد شد. 

ماده 7- احراز کلیه شرایط عمومی و اختصاصی و تعهدات قانونی به شرح مندرج در این آئین نامه و به ویژه ضوابط مذکور در بند 1-5 برای عموم داوطلبین،رقابت بر اساس این ماده الزامی است.

 (ضمایم و جداول امتیازبندی آیین نامه در فایل PDF موجود می باشد.)