۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آیین نامه تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلی

در اجراي‌ تبصره ماده 4 آئين‌ نامه‌ آموزشي‌ دوره‌ هاي‌ كارداني‌ و كارشناسي‌ مصوب‌ جلسه‌ 339 شوراي‌ عالي‌ برنامه‌ ريزي (ارديبهشت‌ 1376) ، اين‌ دستورالعمل‌ به‌ منظور تعيين‌ ضوابط و شرايط تحصيل‌ همزمان‌ دانشجويان‌ ممتاز در دو رشته‌ تحصيلي‌ ابلاغ‌ مي‌ گردد . 
ماده 1 : در اين‌ دستورالعمل‌ به‌ شوراي‌ هدايت‌ استعدادهاي‌ درخشان‌ در آموزش‌ عالي‌ ((شورا)) و به‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور ((سازمان‌ سنجش‌)) و به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ ((وزارت‌)) و به‌ دانشجوي‌ ممتاز به‌ شرحي‌ كه‌ در ماده‌ 2 تعريف‌ ميشود ((دانشجو)) اطلاق‌ ميگردد .
ماده 2 : دانشجويان‌ مشمول‌ اين‌ دستورالعمل‌ عبارتند از :
الف‌) برگزيدگان‌ آزمون‌ سراسري‌ با معرفي‌ سازمان‌ سنجش‌ 
 ب‌ ) برگزيدگان‌ المپياد هاي‌ علمي‌ دانش‌ آموزش‌ كشور با معرفي‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ (موضوع‌ مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ با عنوان‌ پذيرش‌ دانش‌ آموزان‌ برگزيده‌ در دانشگاهها بدون‌ شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌) 
 ج‌ ) برگزيدگان‌ جشنواره‌ خوارزمي‌ با معرفي‌ سازمان‌ پژوهشهاي‌ علمي‌ و صنعتي‌ ايران‌  
تبصره 1) برگزيدگان‌ آزمون‌ سراسري‌ موضوع‌ بند الف‌ ، تا ج‌  كساني‌ هستند كه‌ نمرات‌ اكتسابي‌ آنها در آزمون‌ سراسري‌ حداقل‌ دو و نيم‌ انحراف‌ معيار از ميانگين‌ نمرات‌ در گروه‌ آزمايشي‌ مربوط بالاتر باشد
تبصره 2) دانشجوياني‌ كه‌ فاقد شرايط مذكور در بندهاي‌ الف‌ تا ج‌ باشند ، اما به‌ دليل‌ داشتن‌ ويژگيهاي‌ استثنايي‌ به‌ تشخيص‌ گروه‌ آموزشي‌ مربوط و تاييد شوراي‌ آموزش‌ دانشگاه‌ ، دانشجوي‌ ممتاز شناخته‌ شوند ، از سوي‌ دانشگاه‌ به‌ شورا معرفي‌ مي‌  شوند تا پس‌ از بررسي‌ و تاييد شورا بتوانند از مزاياي‌ اين‌ آئين‌ نامه‌ بهره‌ مند شوند .
ماده 3 :  رشته‌ دوم‌ انتخابي‌ دانشجو براي‌ تحصيل‌ همزمان‌ بايد :
الف‌ ) در مقطع‌ كارشناسي‌ باشد .
 ب‌ ) جزو رشته‌ هاي‌ مورد تاييد شوراي‌ هدايت‌ استعدادهاي‌ درخشان‌ باشد .
تبصره 1) رشته‌ دوم‌ انتخابي‌ دانشجو بايد از رشته‌ هاي‌ مورد نياز توسعه‌ فرهنگي‌ (مانند رشته‌ الهيات‌ و زبان‌ ادبيات‌ فارسي‌) و يا3 مورد نياز توسعه‌ علمي‌ كشور ( مانند رشته‌ هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فلسفه‌) و يا از نظر علمي‌ مكمل‌ رشته‌ اول‌ دانشجو (مانند رشته‌ شيمي‌ و زيست‌ شناسي‌ براي‌ دانشجويان‌ رشته‌ پزشكي‌ و فيزيك‌ و رياضي‌ براي‌ دانشجويان‌ رشته‌ هاي‌ مهندسي‌ و رشته‌ زبان‌ خارجي‌ براي‌ اغلب‌  رشته‌ ها) و يا شكوفا كننده‌ ذوق‌ هنري‌ دانشجو (مانند رشته‌ هاي‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر) باشد .
تبصره 2) ساير رشته‌ هاي‌ مورد تقاضاي‌ دانشجويان‌ ممتاز ، كه‌ در تبصره‌ 1 اين‌ ماده‌ ذكر نشده‌ است‌ بايد پس‌ از بررسي‌ وتاييد شوراي‌ آموزشي‌ دانشگاه‌ ، براي‌ تاييد نهايي‌ شورا به‌ معاونت‌ آموزشي‌ وزارت‌ ارسال‌ شود . 
ماده 4 : دانشجو براي‌ تحصيل‌ در رشته‌ دوم‌ مي‌ تواند پس‌ از گذراندن‌ حداقل‌ دو نيمسال‌ تحصيلي‌ ، درخواست‌ خود را كه‌ به تاييد استاد مشاور رسيده‌ است‌ به‌ معاونت‌ آموزشي‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ خود تسليم‌ نمايد . معاونت‌ آموزشي‌ دانشگاه‌ كتبا وي‌ را به‌ دانشكده‌ مربوط در همان‌ دانشگاه‌ يا دانشگاه‌ ديگر معرفي‌ و مراتب‌ را به‌ معاونت‌ آموزشي‌ وزارت‌ منعكس‌ مي‌ كند .
ماده5 : دانشجو فقط براي‌ يك‌ بار مي‌ تواند از مزاياي‌ اين‌ دستورالعمل‌ استفاده‌ كند و در حين‌ تحصيل‌ در رشته‌ دوم‌ حق تغيير آن‌ را ندارد .
ماده 6 : علاوه‌ بر دروس‌ عمومي‌ در صورتي‌ كه‌ برخي‌ از دروس‌ پايه‌ ، اصلي‌ و تخصصي‌ در دو رشته‌ تحصيلي‌ مشترك‌ باشند ،
گذراندن‌ آن‌ دروس‌ در رشته‌ اول‌ كافي‌ است‌ .
ماده 7 :دانشجو مي‌ تواند با تاييد استاد مشاور در هر نيمسال‌ تحصيلي‌ حداكثر 27 واحد ازمجموع‌ دروس‌ دو رشته‌ را انتخاب‌ نمايد .
ماده 8 : حداكثر مدت‌ تحصيل‌ براي‌ دانشجويان‌ مشمول‌ اين‌ دستورالعمل‌ مدت‌ مجاز تحصيل‌ در رشته‌ اول‌ آنهاست‌ .
تبصره‌) شوراي‌ آموزشي‌ دانشكده‌ رشته‌ دوم‌ ميتواند در موارد خاص‌ حداكثر تا دو نيمسال‌ تحصيلي‌ به‌ طول‌ دوره‌ اضافه‌ نمايد .
در اين‌ صورت‌ بايد مراتب‌ را به‌ دانشكده‌ محل‌ تحصيل‌ رشته‌ اول‌ اعلام‌ كند .
ماده 9 : مادام‌ كه‌ دانشجو دروس‌ هر دو رشته‌ را به‌ پايان‌ نرسانده‌ است‌ ، شاغل‌ به‌ تحصيل‌ شناخته‌ مي‌ شود و معرفي‌ وي‌ به‌ اداره‌ نظام‌ وظيفه‌ پس‌ از فراغت‌ از تحصيل‌ در دو رشته‌ خواهد بود .
تبصره‌)  در صورت‌ انصراف‌ دانشجو از ادامه‌ تحصيل‌ در يكي‌ از دو رشته‌ ، با اتمام‌ تحصيل‌ در يك‌ رشته‌ فارغ‌ التحصيل‌مي‌  شود .
ماده 10 : دانشجو به‌ لحاظ اتمام‌ تحصيلات‌ در هر يك‌ از دو رشته‌ ميتواند در آزمون‌ ورودي‌ مقطع‌ بالاتر آن‌ رشته‌ شركت‌ كند .
ماده 11 : به‌ دانشجوياني‌ كه‌ با تاييد گروه‌ آموزشي‌ رشته‌ دوم‌ موفق‌ به‌ گذراندن‌ واحدهاي‌ درسي‌ لازم‌ از دروس‌ مقطع‌كارشناسي‌ آن‌ رشته‌ شده‌ باشد ، مدرك‌ رسمي‌ اتمام‌ تحصيل‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ رشته‌ دوم‌ اعطا مي‌ شود .
ماده 12 : ساير مقررات‌ مربوط به‌ تحصيل‌ همزمان‌ در دو رشته‌ ، تابع‌ آئين‌ نامه‌ آموزشي‌ دوره‌ كارشناسي‌ مصوب‌ شوراي‌ عالي برنامه‌ ريزي‌ و مقررات‌ مصوب‌ وزارت‌ مي‌ باشد .
ماده 13 : اين‌ دستورالعمل‌ به‌ صورت‌ آزمايشي‌ طي‌ مدت‌ دو سال‌ تحت‌ نظر معاونت‌ آموزشي‌ وزارت‌ ، اجرا مي‌ شود و در پايان ‌اين‌ مدت‌ ، مورد بازنگري‌ شورا قرار مي‌ گيرد .
ماده 14 : اين‌ دستورالعمل‌ در 14 ماده‌ و 6 تبصره‌ در تاريخ‌ 5/11/77 به‌ تصويب‌ شوراي‌ هدايت‌ استعدادهاي‌ درخشان‌ در آموزش‌ عالي‌ رسيد و از تاريخ‌ تصويب‌ قابل‌ اجرا است‌ .