۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آیين‌نامه نحوه پذيرش برگزيدگان المپيادهای علمی و جشنواره‌هاي دانش‌آموزی در رشته‌های علوم‌پزشكی
مقدمه:
در اجراي بند 3 ماده 2 آئين‌نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورخ 18/8/82 و به منظور پذيرش و تسهيل در ادامه تحصيل دانش‌آموزان برگزيده و خلاق، اين آئين‌نامه تدوين و اجرا مي‌گردد. در اين آئين‌نامه به شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اختصار "شورا" اطلاق مي‌گردد.  
ماده 1: برگزيدگان المپيادهاي علمي كشوري بخش دانش‌آموزي و برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمي و مسابقات معتبر بين‌المللي با ارائه گواهي معتبر مي‌توانند در دوره تحصيلي كارداني، كارشناسي‌ پيوسته و دكتراي ‌عمومي (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) به شرح ذيل برگزيده شوند:
الف- دارندگان مدال طلاي المپيادهاي علمي كشوري در بخش دانش‌آموزي (رياضي، فيزيك، شيمي، زيست‌شناسي و كامپيوتر) بدون كنكور و به طور مستقيم در رشته مورد تقاضا (مازاد بر ظرفيت) پذيرفته شود.
ب- نفرات اول تا سوم برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمي و مسابقات و جشنواره‌هاي علمي داخلي و بين‌المللي به شرط شركت در آزمون سراسري و كسب حدنصاب نمره علمي، بر اساس توزيع امتياز مربوطه در رشته/ محل مورد تقاضا (مازاد بر ظرفيت) پذيرفته شود.
تبصره1: توزيع امتياز براي برگزيدگان مشمول بند "ب" ماده 1 به شرح ذيل مي‌باشد: 
1- نفر اول كسب حدنصاب نمره علمي برابر 85 % آخرين نفر گزينش آزاد در همان رشته/ محل 
2- نفر دوم كسب حدنصاب نمره علمي برابر90 % آخرين نفر گزينش آزاد در همان رشته/ محل
3- نفر سوم كسب حدنصاب نمره علمي برابر 95 % آخرين نفر گزينش آزاد در همان رشته/ محل 
تبصره2: افراد مشمول اين ماده براي كسب پذيرش ورود به هر دوره تحصيلي بايد علاوه بر مدارك مورد نياز، اسناد دال بر برگزيده‌شدن خود را برحسب مورد به سازمان سنجش ارائه دهند. اين گواهي بايد در مورد المپيادهاي علمي به تائيد بالاترين مقام مسئول باشگاه دانش‌پژوهان جوان و براي جشنواره جوان خوارزمي به تائيد بالاترين مقام مسئول مركز تحقيقات سياست علمي كشور رسيده باشد.
تبصره3: سازمان سنجش، دستورالعمل اجرائي نحوه پذيرش دانش‌آموزان موضوع اين ماده را ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه تهيه و پس از تائيد شورا به نحو مقتضي به اطلاع داوطلبان مي‌رساند.
تبصره4: تشخيص اعتبار علمي مسابقات بين‌المللي و جشنواره‌هاي داخلي برحسب مورد برعهده شورا مي‌باشد. شورا موظف است شاخص‌هاي مورد قبول بودن جشنواره‌هاي داخلي و مسابقات علمي بين‌المللي را تعيين و تصويب نمايد. 
تبصره 5: هر داوطلب به‌ازاي هر بار برگزيده‌ شدن در جشنواره‌ها و مسابقات علمي مندرج در اين ماده، فقط يكبار مي‌تواند از امتياز مربوط براي پذيرش استفاده نمايد. 
تبصره 6: ساير مظاهر عملكرد استثنائي دانش‌آموزي با تصويب شورا، مي‌توانند از مزاياي اين آئین‌نامه بهره‌مند گردند. 
تبصره 7: در مواردي كه يك تيم در جشنواره‌ها و مسابقات علمي داخلي و بين‌ا‌لمللي برگزيده شده باشد، ارائه امتياز به نفرات اول تا آخر تيم بر اساس ضرایب مربوطه مشابه مقالات اعضاي هيات‌علمي در آئين‌نامه ارتقاي دانشگاه‌ها تعيين و توزيع مي‌گردد.
اين آئين نامه در 1 ماده و 7 تبصره تهيه گرديده و در تاريخ 7/10/82 در جلسه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ ابلاغ  قابل اجرا است.