۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
جدول تخصيص امتياز به واجدين شرايط بند ب-2-2 ماده 2 آئین‌نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر- مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته‌های علوم پزشكی در دانشگاه‌ها و دانشكده‌های علوم پزشكی كشور

در راستاي اجراي بند ب-5 ماده2 آئین‌نامه « تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر» دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه موظف است براي متقاضيان واجد شرايط، امتياز آنان را مطابق جداول ذيل با دقت تعيين و مستندات مربوطه در دانشگاه نگهداری شود تا درصورت نیاز به بررسی به مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي ارسال نمايد.
توضيح : مجموع امتياز كسب شده توسط متقاضي در سه حيطه عملكرد آموزشي، پژوهشي و فردي اجتماعي ملاك عمل بوده كه بالاترين امتياز در اولويت خواهد بود. 
الف- امتياز عملكرد آموزشي 
1-كسب رتبه در دانشگاه محل تحصيل (بر اساس معدل‌ كل)
در هر دانشگاه بر اساس ظرفيت ورودي، در صورتي كه ظرفيت ورودي يك رشته50 نفر به بالا باشد، امتياز رتبه اول 8 و اگر ظرفيت ورودي يك رشته49-30 نفر باشد، امتياز رتبه اول6 و در صورتي كه ظرفيت ورودي كمتر از30      نفر باشد امتياز رتبه اول4خواهد بود. 
تذكر: در صورتي كه به علت انصراف، انتقال و ... تعدادي از دانشجويان، ظرفيت ورودي تغيير يابد ملاك عمل تعداد فارغ ‌التحصيلان هر رشته مي‌باشد.
2- امتياز مربوط به عدد معدل 
معدل فرد تقسيم بر ضريب 5/2 شده و عدد به دست آمده به عنوان امتياز معدل جزء امتيازات عملكرد آموزشي لحاظ مي‌شود.
 3-كسب مدال در المپياد علمي دانش‌آموزي
در سطح كشوري: طلا10 امتياز- نقره 5 امتياز – برنز 3 امتياز
در سطح جهاني: طلا 15امتياز- نقره10امتياز- برنز 5 امتياز 
در صورت كسب رتبه جهاني، امتياز رتبه كشوري محاسبه نمي‌گردد.
4- المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشوري: به برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم انفرادي در هر حيطه، نفر اول كشوري 8 امتياز، نفر دوم6 امتياز و نفر سوم4 امتياز تعلق مي‌گيرد. و به رتبه‌هاي اول گروهي در هر حيطه، 4 امتياز، دوم گروهي3 امتياز و سوم گروهي1امتياز تعلق مي‌گيرد. 
ب- امتيازعملكرد پژوهشي 
تذكر: در صورتي كه يك موضوع به صورت مقاله، طرح تحقيقاتي، ارائه در كنگره يا ..... مطرح شده باشد يكي از آن‌ها و بالاترين امتياز قابل احتساب خواهد بود. 
ج- امتياز عملكرد فردي‌، اجتماعي
1- مشاركت فعال در برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه با تاييد كميته تحقيقات دانشجويي و مركز EDC:
2 امتياز
تذكر: متقاضي استفاده از بند فوق، بايد حداقل50% از طول دوره تحصيل خود را در فعاليت‌هاي فوق مشاركت داشته باشد. 
2- برگزيدگان مسابقات قرآني، ادبي، هنري و ورزشي در دوران تحصيل دانشگاهي: 
در مسابقات جهاني قراني مرجع تاييد، سازمان حج و اوقاف و در مسابقات جهاني ورزشي مرجع تاييد، سازمان تربيت بدني كشور مي‌باشد.
در هر يك از مسابقات قرآني يا ادبي، هنري و ورزشي كشوري (دانشجويان علوم پزشكي سراسر كشور) مرجع تاييد، معاونت دانشجويي وزارت متبوع مي‌باشد.
در هر يك از مسابقات قرآني و ورزشي در صورت كسب رتبه در هر دو مرحله جهاني و كشوري، امتياز يكي از مراحل و بالاترين امتياز محاسبه مي‌گردد.