۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

اعضای شورای مرکزی سال ۹۶آرمین آی :
 • دانشجوی ترم‌۱۱ دندانپزشکی 
 • مسئول R&D مرکز پژوهش های دانشجویی دانشکده دندانپزشکی
 •  برگزار کننده کنگره ها  و کارگاه های متعدد 
 • دارای ۱۲ مقاله تایید شده در ISI
 • دبیر واحد دندان پزشکی سال ۹۶عرفان تیموری :
 • ورودی ۹۳ رشته پرستاری
 • عضو تیم اجرایی واحد پرستاری و مامایی از ۹۳ تا کنون
 • عضو تیم اجرایی مرکز پژوهش های دانشگاه ۹۴ تا کنون (تیم روابط عمومی، تیم تضمین کیفیت، تیم فرهنگ و هنر)
 • معاون روابط عمومی مرکز پژوهش های دانشگاه و معاون روابط عمومی واحد پرستاری و مامایی ۹۵-۹۶
 • دبیر واحد پرستاری و مامایی از۹۷ -۹۶
 • عضو شورای مرکزی مرکز پژوهش های دانشگاه ۹۷ -۹۶
 • مدرس کارگاه Search علمی مرکز پژوهش ها از سال ۹۵ مریم تاجیک :
 •  ورودی ۹۱ رشته پزشکی 
 • عضو دیپلم پژوهشی ۹۳
 • دبیر ۲ دوره واحد پزشکی 
 • عضو شورای مرکزی برای ۳ سال متوالی
 • معاون امور عملکردی و معاون پژوهشی
 • عضو انجمن دانشجویان پزشکی 
 • عضو کمیته تخصصی سلامت عمومی بودم 
 • مدرس کارگاه EndNote در مرکز پژوهش ها
 • مدرس برگزیده  سال ۹۳امیر اعلامی:
 • ورودی ۹۴ رشته علوم‌ آزمایشگاهی
 • عضو انجمن علوم‌آزمایشگاهی 
 • معاونت روابط عمومی واحد پیراپزشکی
 • عضو تیم روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
 • عضو تیم ‌اجرایی مجمع ۹۵
 • دبیر واحد پیراپزشکی سال ۹۶
 • سخنگوی شورای مرکزی ۹۶
محمدامین شرفی:
 • دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی
 • دبیر واحد توانبخشی سال 96- 95 
 • دبیر واحد توانبخشی97- 96