۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

 

 انجمن های فعال مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

 

(INRP)میان رشته ای اعصاب

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

هماتولوژی و طب انتقال خون

  علوم آزمایشگاهی

ویروس شناسی

مغز و اعصاب محاسباتی

میکروب شناسیاخلاق پزشکی

مدیریت و اقتصاد سلامت

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

رادیولوژی

نوروسایکولوژی

کارآفرینی در سلامت


IPHSA

 تاریخ داروسازی 

اتاق عمل

آکادمیا

بیوتکنولوژی پزشکی


سلامت و ایمنی شغلی