۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

اخبار نخبگان

زمان تحویل فرم تایید گزارش آموز ش یاری ، پژوهش یاری و فن یاری نیمسال دوم مشمولین سال تحصیلی ۹۷-۹۶ 

اطلاع رسانی اخبار بنیاد ملی نخبگان در پیام رسانهای سروش و iGap 

شرایط استفاده از تسهیلات آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان در نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶ 

اطلاعیه در خصوص استفاده از تسهیلات راتبه دانشجویی(واریزی ماهیانه) مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۹۷-۹۶